Registrul European al întreprinderilor de transport rutier (ERRU)

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Comisiei Europene, Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU) este un sistem electronic care permite statelor membre să facă schimb de informații care privesc întreprinderile de transport rutier.

ERRU interconectează registrele electronice naționale din diferite state membre, astfel încât autoritățile competente să poată face schimb reciproc de informații conținute în bazele lor de date.

Crearea registrelor electronice naționale și interconectarea acestora sunt prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.

Potrivit aceluiaşi articol 16, registrele electronice naţionale conţin cel puţin următoarele date:

(a) denumirea și forma juridică a întreprinderii;

(b) adresa sediului acesteia;

(c) numele managerilor de transport desemnaţi pentru a îndeplini cerinţele de bună reputaţie și competenţă profesională sau, după caz, numele unui reprezentant legal;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta și, după caz, numărul de serie al licenţei comunitare și al copiilor conforme ale acesteia;

(e) numărul, categoria și tipul de încălcări grave, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au condus la o condamnare sau o sancţiune în decursul ultimilor doi ani;

(f) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi, atât timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și măsurile de reabilitare aplicabile.

ERRU, care este operațional de la 1 ianuarie 2013, a fost adaptat progresiv pentru a răspunde unui număr tot mai mare de nevoi legate de aplicarea legislației în domeniul transportului rutier. După cum am arătat, versiunea actuală a ERRU oferă informații, printre altele, cu privire la buna reputație a managerilor de transport, la valabilitatea licențelor comunitare și la încălcările comise de întreprinderile de transport pe teritoriul străin.

Începând cu anul 2023, ERRU va fi din nou adaptat pentru a include informații privind clasificarea riscurilor întreprinderilor de transport, precum și alte informații suplimentare.

În România, ERRU este gestionat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., care împreună cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., actualizează permanent datele cuprinse în registru, conform competenţelor ce le revin.

A.R.R. reprezintă punctul naţional de contact responsabil cu schimbul de informaţii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 şi de luare a măsurilor necesare în vederea interconectării şi accesibilităţii la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier.

Registrul conţine datele prevăzute la art. 16 din Regulament, însă în prezent nu conţine şi clasificarea întreprinderii în funcţie de gradul de risc, iar termenul preconizat în care autorităţile de control din statele membre vor avea acces la aceste date este august 2023.

Lista de încălcări ale legii care pot determina pierderea bunei reputații a întreprinderii de transport rutier sau a managerului de transport este prevăzută în Regulamentul UE 403/2016. Printre abateri se numără cele legate de timpii de condus și de odihnă, tahografe, greutatea și dimensiunile vehiculelor, controalele tehnice, limitele de viteză, licențele șoferilor, transportul de mărfuri periculoase, accesul la piață sau transportul de animale.

În final, este important de avut în vedere faptul că un operator de transport rutier poate solicita Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, date cu privire la sancţiunile cu caracter contravenţional care se regăsesc în ERRU, aceste date fiind accesibile în mod direct pentru autorităţile competente.

Ţinând seama de toate aceste aspecte, operatorii care activează în domeniul transportului rutier ar trebui să acorde o atenţie sporită în privinţa modalităţii în care îşi desfăşoară activitatea, respectiv să respecte cu stricteţe regulile impuse de legislaţia aplicabilă în acest domeniu.

Av. Ambra Szasz

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *