Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a început controalele în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Recent, am asistat cu succes unul dintre clienţii societăţii în procedura de control din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Controlul a vizat conformarea clientului, care se încadrează în lista entităţilor menţionată mai jos, cu prevederile Legii nr. 129/2019.

Entităţile vizate de Legea nr. 129/2019, denumite entităţi raportoare, şi care pot fi supuse unui control din partea Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor sunt următoarele:

a) instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau ocupaţionale, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;

f) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcţionarea sau administrarea de fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri similare;

g) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

g1) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;

g2) furnizorii de portofele digitale.

h) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

i) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;

k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Legea prevede ca entitatea raportoare să deţină şi să aplice proceduri, norme, care să prevină combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, proceduri care presupun printre altele identificarea clienţilor, fiind necesare anumite verificări cu privire la aceştia, identificarea beneficiarilor reali, identificarea factorilor de risc aferenţi persoanelor, zonelor geografice, sau categoriilor de produse, identificarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte sau a oricăror tranzacţii care depăşesc un prag specific stabilit de Legea nr. 129/2019.

Sancţiunile pentru inexistenţa şi neaplicarea acestor proceduri pentru o entitate din cele menţionate anterior sunt:

  • Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), d), g) şi h) din Legea nr. 129/2019 se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei, contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 20.000 lei la 120.000 lei, contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c), e) şi f) din Legea 129/2019 se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 90.000 lei, iar contravenţia prevăzută laart. 43 (1) lit. i) din Legea 129/2019 se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  • Pentru persoanele juridice contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea 129/2019 se sancţionează cu avertisment sau cu amendă prevăzută pentru persoanele fizice ale cărei limite maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunile şi măsurile pot fi aplicate membrilor organului de conducere şi altor persoane fizice care sunt responsabile de încălcarea legii.
  • În situaţia în care oricare dintre contravenţiile de la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 este săvârşită de o entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Naţională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, şi dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinaţie a acestora, fără a fi săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute se majorează astfel: pentru persoanele juridice, cu 5.000.000 lei; pentru persoanele fizice, cu 50.000 lei.

Activitatea de întocmire a procedurilor specifice şi a documentaţiei necesare în vederea controlului, şi asistarea clientului în perioada desfăşurării acestuia a fost realizată de avocaţii Florin Mircea şi Flavia Ţuică.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *