Modificări esenţiale în materie de insolvenţă. Noi condiţii de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.

Modificări esenţiale în materie de insolvenţă. Noi condiţii de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.

În data de 11 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, aducându-se astfel modificări esenţiale în ceea ce priveşte desfăşurarea procedurii insolvenţei.

  • Modificarea valorii prag.

Un prim aspect deosebit de relevant se referă la modificarea valorii prag a creanţei necesare pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Astfel, dacă sub imperiul vechii reglementări, valoarea prag era în cuantum de 40.000 lei, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020, pentru deschiderea procedurii insolvenţei se impune un cuantum minim de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori.

  • Eliminarea condiţiei privind cuantumul creanţelor bugetare în cazul cererilor introduse de către debitori.

Totodată, a fost abrogată dispoziţia legală care impunea ca, atunci când cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă este introdusă de debitor, cuantumul creanţelor bugetare să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului. Prin urmare, începând cu data de 11 iulie 2020, atât debitorii, cât şi creditorii, pot formula cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă, indiferent de natura creanţelor sau calitatea creditorilor.

  • Înlăturarea posibilităţii de executare silită a datoriilor acumulate pe durata procedurii de insolvenţă.

În ceea ce privesc datoriile acumulate pe durata procedurii de insolvenţă, cu o vechime mai mare de 60 de zile, prin noua lege s-a înlăturat posibilitatea de a fi demarată executarea silită. Astfel, dacă debitorul acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvenţă sau nu se conformează planului, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, eliminându-se astfel dreptul creanţelor curente la executarea silită.

  • Obligaţia administratorului judiciar de a analiza cererile de plată în termen de 15 zile de la data primirii.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului.

Prin excepţie, pentru acţiunile judiciare având ca obiect determinarea existenţei şi/sau cuantumului unor creanţe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, se va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, o cerere de plată. Ca element de noutate, legea impune obligaţia ca, cererea de plată să fie transmisă cu confirmare de primire, urmând a fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii.

  • Desemnarea practicianului în insolvenţă.

Ca urmare a modificării art. 57 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România doar în situaţia în care debitorul, respectiv creditorul nu au formulat propuneri şi respectiv nu sunt oferte depuse la dosar.

În ceea ce privesc ofertele de preluare a poziţiei de administrator judiciar într-un dosar, prin noua lege s-a înlăturat obligaţia practicianului interesat de a arăta disponibilitatea de timp şi de resurse umane, respectiv experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului, menţionarea acestor aspecte fiind lăsate la aprecierea practicianului.

  • Posibilitatea persoanelor de specialitate desemnate în cadrul procedurii de a se abţine sau de a fi recuzate.

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori sau alţi specialişti. Cu toate acestea, sunt exceptate acele persoane care se afla într-o relaţie contractuală de natură a crea un conflict de interese, noua lege instituind posibilitatea acestora de a se abţine sau de a fi recuzate în condiţiile codului de procedură civilă.

  • Distribuirea sumelor obţinute dn valorificarea bunurilor aflate sub sechestru penal.

O altă prevedere esenţială se referă la distribuirea sumelor obţinute din valorificarea activelor aflate sub sechestru penal, respectiv conform prevederilor legale, urmând ca diferenţele favorabile după plata onorariilor şi a cheltuielilor de procedură să fie puse la dispoziţia organelor de urmărire penală.

Anamaria Bota

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.