Inadmisibilitatea cererii de chemare în garanţie a consultantului în materia achiziţiilor publice

În fapt, o primărie din România a organizat recent o procedura de achiziţii publice având ca obiect lucrări de construcţii la un obiectiv major de dezvoltare a infrastructurii, în urma căreia oferta societăţii X a fost declarată câştigătoare.

Ca urmare a publicării rezultatului final al procedurii, între unitatea administrativ teritorială şi societatea X s-a încheiat un contract de execuţie lucrări, care prevedea printre altele posibilitatea achitării unui avans de maxim 30 % din valoarea integrală a lucrărilor. Acest avans a şi fost achitat societăţii X imediat după încheierea contractului de execuţie lucrări.

Pe parcursul procedurii de achiziţie publică, unitatea administrativ teritorială a încheiat un contract de consultanţă cu un expert în achiziţii publice, având rolul de expert cooptat în conformitate cu dispozițiile art. 126 – 128 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

În paralel, împotriva anunţului cu privire la rezultatul final, candidatul aflat pe locul imediat următor a declarat contestaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 şi art. 8 din Legea nr. 101/2016 în care s-au invocat mai multe argumente privind nelegalitatea modalităţii de derulare a procedurii de achiziţii.

Prin Decizia din data de 10.12.2020, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus admiterea parţială a contestaţiei, anularea raportului procedurii prin care s-a publicat rezultatul procedurii şi continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei societăţii X în termen de 10 zile de la comunicare.

Împotriva Deciziei CNSC societatea X a promovat plângere, aceasta fiind respinsă definitiv prin Decizia Curţii de Apel Cluj.

Urmare a reevaluării ofertei societăţii X, unitatea administrativ teritorială a decis respingerea ofertei, declarând în schimb câştigătoare oferta societăţii Y, adică a candidatului aflat pe locul imediat următor.

Faţă de situaţia dată, U.A.T a promovat deopotrivă, în temeiul art. 58 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 o acţiune având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de execuţie lucrări, solicitând instanţei şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, cu obligarea societăţii X la restituirea avansului încasat, motivat şi de neînceperea lucrărilor de construcţie.

În faţa primei instanţe, societatea X s-a apărat invocând, printre altele, că nu acesteia îi aparţine culpa pentru încheierea contractului, solicitând chemarea în garanţie a expertului cooptat în achiziţii publice, pe motiv că acesta este direct răspunzător pentru declararea ofertei sale câştigătoare.

Expertul cooptat în achiziţii publice s-a apărat împotriva acestei cereri invocând atât excepţia inadmisibilităţii de principiu a cererii de chemare în garanţie în lipsa unui raport juridic dintre pârât şi chematul în caranţie, cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

În justificarea apărării sale, s-a arătat că expertul cooptat are un rol consultativ în procedură, rapoartele sale fiind facultative pentru autoritatea contractantă.

În acest sens, dispozițiile art. 126 – 128 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, statuează în economia lor, că expertul cooptat este un simplu participant la procedura de achiziţii publice, distinct de comisia de evaluare.

Acesta nu este un veritabil membru al comisiei și nici are drept de vot în cadrul acesteia, fiind atras în procedură exclusiv în scopul întocmirii unui raport consultativ.

Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi, elaborarea solicitărilor de clarificări necesare în vederea evaluării ofertelor și stabilirea ofertelor admisibile sunt atribuții conferite de art. 127 din Normele metodologice exclusiv comisiei de evaluare.

Pe de altă parte, expertul cooptat a invocat şi lipsa atribuţiilor sale legale sau contractuale privind plata avansului făcută de către autoritatea contractantă faţă de societatea X în calitate de executant al lucrărilor.

Dimpotrivă, rolul acestuia este strict legat de aspectele ce ţin de procedura de atribuire a contractului, aspect rezultă atât din modul în care au fost stabilite sarcinile acestuia prin Dispoziţia de numire a Comisiei de Evaluare şi cât şi cele cuprinse în contractul de consultanţă încheiat cu autoritatea contractantă.

Mai mult, aspectele ce ţin de plata avansului, a facturilor fiscale emise de executant, a decontării cheltuielilor, etc. ţin exclusiv de raporturile juridice dintre beneficiar şi executant, pe această temă existând o serie de dispoziţii legale precum cele cuprinse în HG nr. 264/2003.

Prin Încheierea din data de 27.06.2021, Tribunalul Maramureş a dispus respingerea ca inadmisibilă a cererii de chemare în garanţie a expertului în achiziţii publice, reţinând o bună parte din motivele aduse în sprijinul poziţiei de respingere a cererii, învederate prin întâmpinare de către expertul cooptat.

Apreciem că această soluţie se află în deplină concordanţă cu prevederile legale în materia achiziţiilor publice, respingerea ab initio a cererii de chemare în garanţie în condiţiile descrise anterior, fiind cât se poate de firească, tocmai pentru a evita tergiversarea nejustificată a cauzei cu implicarea unor factori care sunt terţi faţă de părţile contractului de achiziţie publică.

Societatea de consultanţă a fost asistată şi reprezentată de societatea SCA Chiriţă şi Asociaţii, prin avocat Raluca Colcieri, Cosmina Şeulean şi Alexandra Beudean.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *