Servicii externalizate legate de legea privind protecția avertizorilor în interes public

Servicii externalizate legate de legea privind protecția avertizorilor în interes public

În 2022 a fost adoptată Legea nr. 361 privind protecţia avertizorilor de integritate. Aceasta introduce o sumă de obligaţii de protecţie a celor care doresc să raporteze încălcări ale legii. Toate instituţiile publice şi multe dintre persoanele juridice de drept privat au obligaţia ca până la finele anului 2023 să implementeze procedurile impuse prin lege. Legea internă reprezintă transpunerea Directivei 2019/1937 din 23.10.2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Transpunerea directivei în legislaţia internă a constituit un jalon impus României pentru a putea accesa fondurile aferente PNRR.

Uniunea Europeană a plecat de la premisa potrivit căreia persoanele care lucrează într-o organizație publică sau privată sau sunt în contact cu o astfel de organizație în contextul activităților lor profesionale sunt deseori primele care află despre amenințări sau prejudicii aduse interesului public. Dacă personalul are ocazia să raporteze încălcările petrecute în cadrul organizaţiilor, atunci joacă un rol esențial în demascarea și prevenirea unor astfel de încălcări și în garantarea bunăstării societății. În acest context, importanța de a asigura un nivel echilibrat și eficient de protecție a avertizorilor este recunoscută din ce în ce mai mult, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional.

Prin urmare, directiva a impus adoptarea unei legislaţii care să impună operaţionalizarea unor canale de raportare atât de către toate organizaţiile publice, cât şi de către organizaţiile private de o anumită dimensiune sau care activează în anumite domenii de activitate indiferent de dimensiune.

Noua legislaţie a instituit trei modalităţi prin care personalul poate raporta potenţialele încălcări ale legii: raportarea internă, raportare externă şi divulgare publică. Legislaţia a definit cele trei modalităţi de raportare astfel:

 • raportare internă înseamnă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări în cadrul unei entități juridice din sectorul privat sau din sectorul public;
 • raportare externă înseamnă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări către autoritățile competente (în principal către Agenția Națională de Integritate, dar şi către alte instituţii publice în funcţie de domeniul lor de competenţă);
 • divulgare publică înseamnă punerea la dispoziție în domeniul public a informațiilor referitoare la încălcări;

Directiva şi legea internă încurajează preponderent raportarea internă, astfel încât situaţiile în care apar amenințări sau prejudicii aduse interesului public să fie preîntâmpinate sau abordate şi stopate dintr-o fază oarecum incipientă, la nivelul organizaţiilor, fără implicarea autorităţilor statului.

Totodată, directiva a impus adoptarea unei legislaţii care să garanteze protecţia identităţii personalului care raportează încălcări, dar şi protecţia aceleiaşi categorii de persoane în faţa unor potenţiale represalii.

Entităţi în sarcina cărora au fost impuse obligaţii.

 • Toate companiile (persoanele juridice de drept privat) care au cel puţin 50 de angajaţi, indiferent de obiectul de activitate;
 • Toate autorităţile publice, instituţiile publice, alte persoane juridice de drept public, indiferent de numărul de angajaţi;
 • Toate entităţile care intră în domeniul de aplicare al actelor normative prevăzute în anexa nr. 3 la lege, indiferent de numărul de angajaţi (în general instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, societăţi a căror activitate are legătură cu pieţele de capital, asigurările, din industria de petrol şi gaze naturale)

 

Ce obligaţii au companiile?

 • obligaţia de a institui canale interne de raportare;
  • constând în asigurarea unor mijloace prin care raportările pot fi comunicate în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire faţă în faţă;
 • obligaţia de a stabili proceduri de raportare internă;
 • obligaţia de a stabili proceduri pentru efectuarea de acţiuni subsecvente;
 • obligaţia de a desemna o persoană, un compartiment sau un terţ, cu atribuţii în ceea ce priveşte primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acţiuni subsecvente şi soluţionarea raportărilor, care să acţioneze cu imparţialitate şi care să fie independent în exercitarea acestor atribuţii;
  • despre care trebuie să se asigure că îi este impusă obligaţia de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public, nici informaţiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia şi nici ale oricărei părţi terţe menţionate în raportare;
 • obligaţia de a întocmi şi de a deţine evidenţa raportărilor;
 • obligaţia de a informa avertizorul în interes public cu privire la stadiul acţiunilor subsecvente şi modalitatea de soluţionare a raportării;

Obligaţia de a institui canale interne de raportare pentru companiile care au între 50 şi 249 de angajaţi trebuie îndeplinită până în data de 17.12.2023, în timp ce pentru companiile mai mari, termenul pentru îndeplinirea obligaţiei este deja depăşită.

Încălcarea dispoziţiilor din Legea privind protecția avertizorilor în interes public este sancţionată contravenţional cu amenda de până la 40.000 lei.

Ce poate raporta personalul prin intermediul canalelor de raportare?

Prin intermediul canalelor de raportare, personalul trebuie încurajat să realizeze raportări în situaţia în care au luat la cunoştinţă, în activitatea lor profesională, despre încălcări ale legii în următoarele domenii:

 • achizițiile publice;
 • serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • siguranța și conformitatea produselor;
 • siguranța transportului;
 • protecția mediului;
 • protecția radiologică și siguranța nucleară;
 • siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • sănătatea publică;
 • protecția consumatorilor;
 • protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice;
 • încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • încălcări referitoare la piața internă, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.

 

Cu ce putem să ne sprijinim clienţii

Având în vedere experienţa pe care am dobândit-o în privinţa implementării obligaţiilor care decurg din Legea privind protecția avertizorilor în interes public, dar şi a altor obligaţiilor care decurg din alte acte normative care au reformat fundamental modul de funcţionare al companiilor (cum ar fi legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, legislaţia privind prevenirea spălării banilor ş.a.) suntem în măsură să asigurăm implementarea şi conformarea la Legea privind protecția avertizorilor în interes public pentru companii indiferent de dimensiunea sau obiectul lor de activitate.

În acest sens, sunt în măsură să:

 • punem la dispoziţie o platformă tehnică on-line pentru efectuarea de raportări scrise sau orale în cadrul canalelor interne de raportare;
 • elaborăm sau să revizuim proceduri de raportare internă în conformitate cu structura companiilor;
 • elaborăm sau să revizuim proceduri pentru efectuarea de acţiuni subsecvente;
 • acţionăm în calitate de terţ desemnat cu atribuţii în privinţa primirii, înregistrării, examinării şi chiar a efectuării de acţiuni subsecvente şi de soluţionare a raportărilor.