Stabilirea onorariului administratorului judiciar provizoriu de către creditori. Imposibilitatea judecătorului sindic de a-l cenzura

Indiferent de modalitatea desemnării sale, practicianul în insolvenţă este numit la momentul deschiderii procedurii insolvenţei, atât în vederea apărării drepturilor şi intereselor debitorului şi a creditorilor, cât şi pentru a asigura gradul ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedura de redresare a debitorului sau de valorificare a activelor acestuia.

Pentru activitatea prestată în realizarea procedurii insolvenţei acesta urmează a fi remunerat fie din averea debitorului insolvent, fie, în lipsa disponibilităţilor, dintr-un fond de lichidare constituit potrivit legii, iar un aspect care prezintă interes şi tratat oarecum neunitar pe cale jurisprudenţială îl reprezintă titularul posibilităţii de stabilire a cuantumului onorariului administratorului judiciar.

Dacă în ceea ce priveşte remuneraţia administratorului judiciar desemnat/confirmat de creditori, atât Legea 85/2006, cât şi Codul insolvenţei oferă o soluţie neechivocă, în sensul stabilirii cuantumului prin hotărârea de numire/confirmare de către creditori, situaţia este neacoperită, cel puţin de vechea reglementare, în ipoteza în care administratorul judiciar provizoriu nu este confirmat ulterior de către adunarea creditorilor.

Elocventă în acest sens este Decizia nr. 888/2013 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 1283/85/2010/a10, care vine să modifice Încheierea civilă nr. 700/C pronunţată de Tribunalul Sibiu.

În speţă, prin hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost numit administratorul judiciar provizoriu, judecătorul sindic stabilindu-i totodată remuneraţia în cuantum de 600 lei/lună. Ulterior, în temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (2) lit. 1 din Legea nr. 85/2006 (art. 57 alin. (3) din Codul insolvenţei), creditorul majoritar a decis desemnarea unui alt administrator judiciar, înlocuindu-l astfel pe cel provizoriu.

În cadrul Adunării Creditorilor debitoarei, luându-se act de decizia creditorului majoritar de înlocuire a administratorului judiciar provizoriu, s-a aprobat totodată remuneraţia acestuia pentru activitatea depusă de la numire, prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei, şi până la preluarea atribuţiilor de către noul administrator, într-un cuantum de 2.500 euro/lună.

Împotriva Deciziei creditorului majoritar de înlocuire a administratorului judiciar provizoriu au fost formulate contestaţii de către 2 creditori, respinse pe cale de excepţie prin Încheierea nr. 700/C, judecătorul sindic confirmând astfel noul administrator judiciar desemnat. Prin aceeaşi încheiere, instanţa a constatat încetarea mandatului administratorului judiciar provizoriu, dispunând însă plata decontului de cheltuieli ocazionate de procedură în sumă de 600 lei brut/lunar. În argumentarea acestei soluţii, judecătorul sindic a reţinut că, faţă de dispoziţiile art. 19 alin. (2) ind. 1 din Legea nr. 85/2006, creditorii au posibilitatea de a stabili onorariul administratorului judiciar provizoriu doar în situaţia confirmării acestuia, în caz contrar menţinându-se, în opinia instanţei, onorariul stabilit prin încheierea de deschidere a procedurii insolvenţei.

Hotărârea judecătorului sindic, atacată de administratorul judiciar provizoriu, a fost modificată în parte de către Curtea de Apel Alba Iulia, sub aspectul cuantumului onorariului acestuia, care a fost încuviinţat în sumă de 2500 euro/lună, conform voinţei creditorilor exprimată în şedinţa adunării creditorilor.

În justificarea soluţiei, instanţa de control judiciar a îmbrăţişat argumentele invocate de către recurent. Astfel, în măsura în care, pentru activitatea cuprinsă între momentul desemnării la data deschiderii procedurii şi cel al preluării activităţii de noul administrator judiciar, Adunarea creditorilor aprobă un nou onorariu pentru administratorul judiciar provizoriu, această decizie are efectul modificării onorariului provizoriu pentru perioada de observaţie, aşa cum a fost stabilit de judecătorul sindic la deschiderea procedurii insolvenţei. Aşadar, la fel ca şi desemnarea administratorului judiciar, şi negocierea şi stabilirea cuantumului onorariului este de competenţa exclusivă a creditorilor, prin organele lor reprezentative.

Situaţia a fost reglementată prin noul cod al insolvenţei, care prevede la art. 57 alin. (12) că, în cazul infirmării administratorului judiciar de către adunarea creditorilor, înainte de a-i fi stabilit onorariul, pentru activitatea desfăşurată până la data infirmării, onorariul va fi stabilit de către judecătorul-sindic în conformitate cu criteriile stabilite de OUG nr. 86/2006.

Per a contrario, dacă creditorii au negociat şi hotărât cuantumul remuneraţiei acordate administratorului judiciar, judecătorul sindic nu are competenţa de a interveni şi a-l cenzura sub vreo formă. Cu toate acestea, se impune a sublinia că, în cazul în care,  onorariul urmează să se achite din fondul constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4) din Codul insolvenţei (art. 4 din Legea nr. 85/2006), iar nu din averea debitorului insolvent, acesta va fi stabilit pe baza criteriilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de gradul de complexitate a activităţii depuse.