Repere privind aplicarea prevederilor legislative referitoare la Split TVA.

Proiectul de lege pentru aprobarea O.G. nr. 23 din 30 august 2017 privind introducerea obligatorie de la 1 ianuarie 2018 a sistemului plăților defalcate (split) a TVA, în forma adoptată de către Camera Deputaților și transmisă spre promulgare președintelui României, stabliește în cuprinsul art. 2 alin.1 faptul că vor fi obligate să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA, care se află în una dintre următoarele situații:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante, neachitate in termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență.

Cu alte cuvinte, mecanismul plății defalcate a TVA va fi obligatoriu doar pentru firmele în insolvență și pentru acele firme publice/private care înregistrează datorii la plata TVA peste un anumit plafon, atât la finele anului 2017 cât şi începând cu luna ianuarie a anului 2018.

În egală măsură, legea permite persoanelor impozabile și instituțiilor publice înregistrate în scopuri de TVA, altele decât cele mai sus enumerate, să opteze pentru plata defalcată a TVA-ului, sub rezerva asumării faptului că, odată ce s-a apelat în mod benevol la aplicarea acestui sistem, contribuabilii pot renunța la aplicarea mecanismului abia la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Pentru opozabilitate şi transparenţă, se organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, document public care va fi afişat pe site-ul ANAF. Înscrierea operatorilor economici în Registrul Operatorilor care aplică plata defalcată a TVA, operează distinct, în sensul că acele firme care vor înregistra datorii ce exced plafoanelor mai sus indicate la 31 decembrie 2017, și nu vor achita TVA scadentă până la 31 ianuarie 2018, vor aplica sistemul split TVA începând cu 1 martie 2018,  firmele aflate sub incidența legislației insolvenței la finalul anului curent vor intra în sfera de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA tot de la 1 martie 2018, urmând ca acei contribuabili care vor intra sub insolvență în cursul anului 2018, să fie înscriși în Registru începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată ivită starea de insolvență.

În ceea ce privește procedura concretă de urmat în vederea renunțării la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA, aceasta presupune în esență depunerea unei notificări la organul fiscal competent, în urma căreia poate fi dispusă radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

Diferite vor fi doar termenele în interiorul cărora poate fi depusă notificarea respectivă, după cum urmează:

Dacă în ceea ce privește persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Proiectul de lege pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017, acestea pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), persoanele care se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin.(1)

Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA, au obligația să plătească contravaloarea acestei taxe în contul special de TVA deschis de furnizorul/prestatorul care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA. În ipoteza în care plata TVA se realizează de către persoane care aplică deja mecanismul plății defalcate, aceasta se va efectua din contul de TVA aferent.

Cu titlu excepțional, persoanele fizice impozabile şi persoanele nestabilite în Romania din punct de vedere al TVA, și care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, nu vor fi nevoite să achite contravaloarea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator.

De asemenea, prevederile generale mai sus enunțate nu vor fi aplicabile nici în următoarele situații: când plata nu se efectuează direct de către beneficiar spre furnizor/prestator, când plata se efectuează prin compensare, sau în ipoteza finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor.

Potrivit art. 16 din Proiectul de lege pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017: Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii. Mai exact, contul de TVA nu poate fi executat silit și pentru plata altor obligații fiscale decât cele referitoare la plata TVA datorată bugetului de stat, reglementarea mai sus enunţată fiind necesară a fi adusă câtă vreme pentru plata altor obligaţii fiscale oricum pot fi executate silit și alte conturi ale contribuabilului.

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018, beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul, facilitate deopotrivă aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2018 şi persoanelor care au optat pentru aplicarea mecanismului plăţilor defalcate a TVA în cursul anului 2017.

În eventualitatea în care proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 nu va fi publicat în Monitorul Oficial până la finalul anului în curs, începând cu data de 1 ianuarie 2018 mecanismul plăţii defalcate a TVA urmează a se aplica în forma sa iniţială prevăzută de OG nr. 23/2017, producând efecte juridice față de toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.