Proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Schimbările preconizate (partea a II-a)

Proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Schimbările preconizate (partea a II-a)

Aşa cum anunţam într-un articol anterior, continuăm prezentarea principalelor prevederi din proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Amintim că noutăţile legislative vizează atât autorităţile cu atribuţii în implementarea legislaţiei în materie, cât şi entităţile raportoare.  

Principalele modificări vizate

 • Prevederi suplimentare în ceea ce priveşte modul de păstrare a păstrare a documentelor obţinute în urma conformării cu cerinţele prudenţiale

Dacă la acest moment este imperativ să fie păstrate, printre altele, informaţiile prelucrate în baza mijloacelor de identificare electronică, pe viitor această obligaţie va cuprinde şi informaţiile obţinute din folosirea serviciilor de încredere relevante din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, sau orice alt proces de identificare sigur, la distanță sau electronic, reglementat, recunoscut, aprobat sau acceptat de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

 • Dispoziţii actualizate în materie de persoană desemnată şi mecanisme interne

Obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea legii se va face corespunzător naturii şi dimensiunii entităţii raportoare, cu aprobarea conducerii acesteia, iar documentele întocmite în acest sens se vor păstra exclusiv la sediul entităţii. Această cerinţă de desemnare a unei/mai multor persoane nu va fi aplicabilă persoanelor fizice ori persoanelor fizice autorizate ce deţin calitatea de entităţi raportoare, în forma actuală a legii doar primele fiind exceptate.

În altă ordine de idei, în politicile şi procedurile interne ale entităţii raportoare va trebui indicat expres termenul în care elementele comune ale operaţiunilor care au legătură între ele prezintă relevanţă, precum şi orice alte scenarii ce constituie asemenea operaţiuni.

De asemenea, normele interne stabilite la nivel de grup se vor aplica inclusiv distribuitorilor, care nu apar în varianta actuală a legii.

În cadrul informărilor reciproce privind ţările terţe, cele non-UE, a căror legislaţie nu permite punerea în aplicare a normelor interne stabilite la nivel de grup, identificarea lor se va realiza ţinând cont de eventualele constrângeri care ar putea împiedicarea buna funcţionare a acestor norme, inclusiv dispozițiile de confidențialitate, de protecția datelor, precum și altele care limitează schimbul de informații potenţial relevante în acest scop. 

 • Prevederi modificate referitoare la regimul supravegherii şi controlului

Ca element de noutate, Oficiul Naţional pentru Prevenirea Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) va transmite Comisiei Europene lista autorităţilor şi organismelor care supraveghează şi controlează modul de aplicare a legii, precum şi datele de contact ale acestora.

De asemenea, se modifică cadrul legal privind sancţiunile ce pot fi impuse entităţilor raportoare de către Banca Naţională a României în calitate de autoritate cu rol de supraveghere şi control şi întemeiul legii. Se măreşte plaja de sancţiuni principale şi complementare, persoanele care pot fi sancţionate, procedura de sancţionare etc.

În ceea ce priveşte dispoziţiile privind autorizarea caselor de schimb valutar, acestea se vor aplica şi entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare valute de la persoane fizice. Atât acestea cât şi casele de schimb valutar clasice vor putea îşi vor putea desfăşura activitatea pentru care au fost autorizate strict la punctele de schimb valutar care au fost premergător supuse înregistrării la Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 • Se instituie o nouă procedură ce vizează autorizarea şi/sau înregistrarea furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare de portofele digitale, de către Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

Procedura se va stabili prin HG, iar ministerul de resort va emite un aviz tehnic pentru aceşti furnizori condiţionată de plata unei taxe anuale. Pot deveni furnizori persoanele juridice naţionale precum şi cele dintr-un stat membru UE ori dintr-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau cele din Confederaţia Eleveţiană constituite cu respectarea prevederilor legale aplicabile. În acest sens, se reglementează şi o procedură de notificare a Comisiei de către autoritatea competentă din România ori din statul de origine, prima fiind stabilită prin HG-ul amintit anterior.

Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice vor fi obligaţi să respecte deciziile Comisiei referitoare la restricţionarea accesului către paginile de internet a furnizorilor neautorizaţi/neînregistraţi, respectiv a celor privind reclama şi publicitatea acestor tipuri de servicii.

 • Noi obligaţii instituite în sarcina autorităţilor cu atribuţii de autorizare sau înregistrare şi a organismelor de autoreglementare de împiedicare, în ceea ce priveşte entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), f) şi h) din lege, a persoanelor condamnate definitiv pentru infracţiunea de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului să deţină o funcţie de conducere în cadrul acestor entităţi sau să fie beneficiarii reali ai acestora
 • Completarea dispoziţiilor pentru emitenţii de monedă electronică şi prestatorii de servicii de plată din alte state membre

Emitenţii de monedă electronică şi prestatorii de servicii de plată autorizaţi în alte state membre care desfăşoară activitate pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sub altă formă decât prin intermediul unei sucursale, potrivit legislaţiei aplicabile, stabilesc un punct unic de contact pe teritoriul României în situațiile prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 2018/1108 de completare a Directivei (UE) 2015/849. Punctul unic de contact va îndeplini funcţiile prevăzute în regulamentul indicat.

Instituțiile autorizate în alte state membre care prestează în România servicii de remitere de bani prin intermediul agenților și instituțiile emitente de monedă electronică autorizate în alte state membre care desfășoară activitate pe teritoriul României prin intermediul distribuitorilor se vor conforma în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare OUG-ului la cerințele privind punctul unic de contact şi vor comunica Băncii Naționale a României datele aferente.

 • Prevederi actualizate în privinţa competenţelor ONPCSB în măsura în care constată (in)existenţa unor indicii de spălare a banilor, finanţare a terorismului, ori alte infracţiuni

Pe de o parte, ONPCSB va informa strict organele de urmărire penală, nu şi alte autorităţi, cu privire la indicii de săvârșire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

Pe de altă parte, dacă nu constată astfel de indicii, Oficiul va păstra informaţiile în evidenţă timp de 10 ani de la momentul înregistrării lor (5 în reglementarea actuală), după care, în măsura în care nu sunt valorificate şi completate în această perioadă, se vor distruge şi şterge de drept din bazele de date.

Suplimentar, se introduc două noi excepţii care permit folosirea ca probe în cadrul procedurilor judiciare, civile sau administrative, a documentelor transmise în aplicarea prevederilor legii de BNR şi ASF către Oficiu.

 • Cadru legal actualizat privind schimbul de informaţii între ONPCSB/autorităţile şi instituţiile cu atribuţii de reglementare, informare şi control în domeniu/organele de stat specializate în culegerea de informaţii şi instituţii străine care au funcţii asemănătoare sau cu alte autorităţi competente din state membre UE sau state terţe

Acest schimb se va desfăşura în mod spontan sau la cerere şi, în plus faţă de reglementarea actuală, cu promptitudine. Totodată, informaţiile primite de Oficiu de la o unitate de informaţii financiare străină va putea fi transmisă inclusiv Serviciului Român de Informaţii, în măsura în care se referă la presupuse operaţiuni suspecte de finanţare a terorismului.

În egală măsură, nu se va interzice şi nici nu se vor pune condiţii nerezonabile ori restrictive în mod nejustificat pentru acordarea de asistenţă sau schimbul de informaţii cu autorităţile competente din alte state membre, şi nici nu se va putea refuza o cerere de asistenţă pentru unul din următoarele motive:

 • cererea implică și aspecte fiscale
 • dreptul intern impune entităților raportoare să păstreze secretul sau confidențialitatea, cu excepția asigurată notarilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti şi altor persoane care exercită profesii liberale, în anumite condiţii
 • există o anchetă, o investigație sau o procedură în curs de desfășurare, cu excepția cazului în care asistența ar împiedica ancheta, investigația sau procedura în cauză
 • natura sau statutul autorității competente solicitante cu atribuții similare este diferit de cel al autorității sau instituţiei competente căreia i se adresează solicitarea.
 • Noi dispoziţii legate de personalul care lucrează sau a lucrat pentru Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în materie de secret profesional
 • Prevederi actualizate în privinţa regimului răspunderilor şi a sancţiunilor, astfel încât să corespundă modificărilor aduse legislaţiei prin proiectul de OUG
 • Noi termene pentru implementarea legislaţiei secundare, care încep să curgă de la intrarea în vigoare a OUG-ului.

Este vorba despre prorogarea termenelor privind aprobarea, adoptarea ori emiterea, după caz, a:

 • HG-ului referitor la procedura de autorizare/înregistrare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice, precum și a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice;
 • Regulamentului de organizare şi funcţionare a ONPCSB
 • Ordinului preşedintelui Oficiului privind forma şi conţinutul rapoartelor de tranzacţii suspecte şi a celor care nu prezintă suspiciuni, precum şi metodologia de transmitere a lor
 • Reglementărilor sectoriale ale autorităţilor de supraveghere şi organismelor de autoreglementare.

Avocat Florin Mircea


Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *