Menținerea dispoziției de concediere. Desființarea efectivă a postului.

O fostă angajată în cadrul R.A Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a solicitat instanței de judecată anularea dispoziției privind desființarea postului de Director Economic, emisă de regie, reintegrarea în funcția anterior deținută și obligarea regiei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celălalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la data reintegrării efective. Contestația s-a bazat pe 3 argumente principale: faptul că dispoziția privind desființarea postului de Director Economic era nemotivată în raport de dispozițiile art. 76 din Codul Muncii, sub aspectul motivelor de fapt și de drept; faptul că desființarea postului nu era una efectivă și nu avea la bază o cauză reală și serioasă; desființarea postului ar fi fost premeditată și realizată cu rea credință de către regie.

Regia s-a apărat invocând faptul că anterior emiteri dispoziției privind desființarea postului de Director Economic, a fost adoptată o hotărâre de către Consiliul Județean Mureș privind Strategia Guvernamentală/locală în domeniul în care activează regia, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal bugetare pe termen mediu și lung. Această strategie impunea adoptarea la nivelul regiei a unui Plan de administrare care să cuprindă printre altele și măsuri privind creșterea productivității muncii, crearea unor condiții de eficientizare a activității, luarea unor măsuri organizaționale, etc. Ca urmare a acestei decizii, la nivelul regiei s-a dispus întocmirea și aprobarea Planului de administrare și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, care stabilea redimensionarea activității și restrângerea la funcțiunile stabilite prin Regulamentul de Organizare și funcționare, și cuprindea identificarea unor venituri suplimentare, analize economice, propuneri de îmbunătățire activitate economică, separarea funcților de arhivă și magazie, crearea unui post pentru control financiar de gestiune, reducerea posturilor din funcțiile de conducere. Planul prevedea totodată, că urmează a se modifica/restrânge activitatea pentru Compartimentul Financiar, cel de Contabilitate, cel de Administrativ- Întreținere ( transferul atribuțiilor către un nou Compartiment de Arhivă și Magazie) și respectiv cel de Achiziții( care urma să se transforme în Compartiment de Achiziții și fonduri europene).

În ceea ce privește activitatea sectorului financiar-contabil  se propunea așadar desființarea un post de conducere respectiv aceea de Director economic- financir, întrucât se reduceau atribuțiile, iar reducerea competențelor determina și reducerea numărului de posturi la un număr de 11 care nu mai justifica menținerea postului de director, apreciindu-se că structura organizatorică cea mai eficientă era un serviciu economic, comercial și tarife,  cu 4 compartimente, 11 posturi de execuție și 1 post de conducere.  Față de aceste considerente s-a arătat că desființarea postului este așadar una efectivă, și care are la bază o cauză reală și serioasă.

În al doilea rând, Regia a arătat că  în cauză nu poate fi vorba despre o premeditare sau o exercitare cu rea credință a dreptului de a dispune desființarea postului reclamantei, întrucât prin dispoziția de deființare a postului de Director Economic i-au fost propuse 3 posturi pentru care aceasta putea opta, fiind asimilate funcției de inspector de specialitate, la un nivel salarial egal cu cel deținut anterior de către reclamantă. Cu toate acestea reclamanta nu a optat pentru ocuparea niciuneia dintre funcțiile oferite.

În al treilea rând, în ceea ce privește motivarea dispoziției de desființare a postului, aceasta a avut la bază nota de fundamentare elaborată de organele de conducere și cadrul regiei precum și referatele întocmite de aparatul de specialitate al Consiliului Județean, în care se explica pe larg care este strategia organizațională ce urmează a fi adoptată și măsurile concrete privind reducerea și restructurarea activității inclusiv la nivelul financiar-economic.

Prin Sentința civilă pronunțată la data de 06.11.2018, Tribunalul Mureș a dispus respingerea contestației promovate, reținând în linii mari că motivul ce a stat la baza concedierii a fost unul independent de culpa angajatului, respectiv desființarea locului de muncă ocupat de acesta în urma noi structuri organizatorice adoptate prin modificarea organigramei cu desființarea postului de Director Economic Financiar și restructurarea unui Serviciu Economic care să devină Serviciul Economic, Comercial și Tarifce cu atribuții și competențe mai restrânse.

S-a reținut totodată că prezintă relevanță și faptul că, nu doar serviciul condus de contestatoare a suferit modificări, ci majoritatea serviciilor regiei, sens în care este evident că nu se poate discuta nici despre premeditare, rea-credință sau încălcarea legii de către pârâtă.

În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de fond, instanța a constatat că dispoziția este efectivă, reală și serioasă. Procedura de aprobare a unei noi organigrame a fost un proces îndelungat ce a implicat mulți factori de decizie, aprobarea noii organigrame a avut loc ca urmare a notelor de fundamentare și a rapoartelor( aparatelor de specialitate) care constituie cauze serioase, reale și efective de schimbare și care au determinat emiterea Dispoziției. Desființarea postului reclamantei, acela de Director Economic este efectivă deoarece locul de muncă a fost suprimat din structura unității pârâtei. Cauza care a determinat concedierea este reală, putând fi invocată ca argument și nevoia de eficientizare a activității regiei, iar vâzând motivele invocate de regie pentru luarea măsurii, instanța apreciază că aceasta prezintă un caracter obiectiv . Concedierea reclamantei este serioasă, întrucât măsura luată de angajator nu a fost determinată de persoana reclamantei, ci urmărește exclusiv îmbunătățirea activității regiei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel contestatoarea, iar prin Decizia pronunțată la data de 23.09.2019, a fost respinsă cererea de apel de către Curtea de Apel Mureș, sentința primei instanțe rămânând definitivă.

Fără îndoială, motivarea oferită de către instanțe este bine structurată și perfect întemeiată pe o analiză obiectivă a probelor din dosarul cauzei, fiind identificată cu succes nevoia de eficientizare a activității regiei, fapt ce justifică, pe bună dreptate și soluția de confirmare a desființării unui post de conducere.   Cu toate acestea, în realitate sunt extrem de puține situațiile în care angajatorul reușește să facă dovada faptului că desființarea postului este una efectivă, și care are la bază o cauză reală și serioasă, practica constantă  a instanțelor fiind aceea de a se considera de cele mai multe ori că astfel de concedieri sunt pur formale. Pârâta a fost reprezentată de o echipă de avocaţi formată din Raluca Colcieri şi Oana Chiriţă.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *