Încălcarea principiului securităţii juridice ca urmare a admiterii unei cereri de revizuire. Hotărârea SC Britanic World c. România

Curtea a fost sesizată cu o plângere formulată de o societate comercială care, parte a unui litigiu civil, a obţinut o hotărârea irevocabilă prin care s-a admis acţiunea sa având ca obiect anularea unor contracte. În esenţă, societatea reclamantă a invocat faptul că acele contracte erau nule, întrucât persoana care a semnat contractele în numele societăţii nu avea mandat pentru încheierea unor tranzacţii imobiliare. Ulterior pronunţării acestei hotărâri, la cererea pârâţilor, a fost admisă o cerere de revizuire şi modificată soluţia în sensul respingerii acţiunii în anulare, pe motiv că au apărut elemente de probă noi: o rezoluţie a parchetului de neîncepere a urmăririi penale pentru fals, într-un dosar în care societatea reclamantă formulase plângere penală împotriva celui care semnase contractele în discuţie.

Curtea a considerat că, deşi simplul fapt al revizuirii unor hotărâri irevocabile nu este prin sine însuşi contrar art. 6 din Convenţie, în speţă a fost încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. În esenţă, Curtea a constatat că motivul invocat pentru revizuire nu putea conduce la o astfel de soluţie, cât timp instanţele care au pronunţat decizia irevocabilă au avut cunoştinţă despre existenţa unui dosar penal, însă au considerat că acesta nu este relevant în cauză. Admiterea cererii de revizuire în aceste condiţii înseamnă o rejudecare a unor aspecte deja judecate, ceea ce contravine art. 6 din Convenţie.

Hotărârea este disponibilă în limba franceză la http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162678