HG privind zilele libere pentru părinţi

În cursul acestei dimineţi, 21.03.2020, în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului care stabileşte condiţiile aplicării prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Astfel cum am arătat într-un articol recent, potrivit legii, pe toată durata închiderii unităţilor de învăţământ ca urmare a situaţiilor extreme decretate astfel de către autorităţile competente, actualmente pandemia generată de coronavirus, unul dintre părinţi va beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor.

Hotărârea publicată azi în Monitorul Oficial vine să determine condiţiile concrete de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2020.

Astfel, potrivit hotărârii de Guvern se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în această perioadă, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că aceasta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului de naştere al copilului.

Pentru fiecare zi liberă în condiţiile HG, angajatorul acordă o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului. Cuantumul indemnizaţiei este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în concret maxim 4.071,75 lei (potrivit art. 15 din Legea nr. 6/2020, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei).

În ceea ce priveşte angajatorul, pentru decontarea acestor sume, va depune cerere la agenţiile de ocuparea forţei de muncă judeţene în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine în mod obligatoriu: datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail; contul bancar; numele reprezentantului legal al angajatorului; suma totală solicitată, precum şi numărul total al angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.

Totodată, alăturat cererii, angajatorul are obligaţia de a depune o serie de documente, respectiv:

  1. Lista angajaţilor care au beneficiat de zile libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
  2. Copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
  3. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit.a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020;
  4. Dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.

Toate aceste documente se vor transmite prin poşta electronică, la adresa electronică comunicată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, sau în caz de imposibilitate, prin orice alt mijloc de comunicare, agenţiile având obligaţia ca, în termen de 24 de ore de la primire să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Angajatorul are obligaţia de a depune cererea şi documentele menţionate în cel mult 30 de zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, decontarea urmând a se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Model declaraţie.

Anamaria Bota

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *