Educaţie, TVA şi drepturi băneşti. Noutăţi legislative pozitive

Educaţie, TVA şi drepturi băneşti. Noutăţi legislative pozitive

Astăzi ne-am gândit să facem publice câteva noutăţi legislative importante din ultima perioadă care, mai ales în contextul actual, aduc câteva veşti bune cu privire la educaţie, TVA şi drepturi băneşti. Ca să nu fim foarte tehnici vom expune succint câteva subiecte ce prezintă interes pentru publicul mai larg:

Educație

Guvernul a decis luni, prin Hotararea 370/2020 să aprobe finanțarea Programului naţional “Şcoala de acasă” în vederea achiziţionării de dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în vederea facilitării activităţilor didactice la distanţă pentru elevii din medii defavorizate.

Astfel, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 va fi suplimentat cu suma de 150.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.

Pentru a beneficia de finanțare, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţen/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se va realiza un document de fundamentare a necesarului care va fi transmis mai departe M.E.C. Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza propunerilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, centralizate de inspectoratele şcolare.

TVA

Ministerul Finanțelor Publice, a publicat luni Ordinul 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prin care s-a aprobat Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA.  

Ordinul prevede printre altele o veste bună legată de regimul scutirii de TVA și anume că persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, anterior datei intrării în vigoare a acestui ordin care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 vor putea solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente.

De asemenea s-a stabilit că beneficiază de scutire și organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic în măsura în care AJFP-urile vor autoriza o astfel de scutire, la cererea entităților. Totuși organizațiile care doresc să beneficieze de această scutire trebuie să îndeplinească anumite condiții:

a. să fie o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic;

b. să nu înregistreze la data depunerii cererii obligaţii fiscale restante  şi/sau alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării; Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei privind lipsa unor restanțe, se va verifica certificatul de atestare fiscală în format electronic. 

c. să declare că îndeplineşte condiţiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.

În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită de Comisia instituită conform Regulamentului (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, și care va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, va putea fi contestată conform căilor de atac prevăzute de lege.

Atenție! În situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor acestui ordin, organizaţiilor li se va putea anula  Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA de către autoritatea care a eliberat-o şi care va înştiinţa autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import şi a TVA aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Ordinul prevede că organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic vor fi considerate autorizate și pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor acestuia, şi care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491.

Drepturi băneşti

O altă veste bună este că Guvernul a decis ca stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, acordat pe perioada stării de urgenţă, să fie acordat nu doar personalului medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, ci și:

–  personalului care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activităţi de izolare şi monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

– personalului  din cadrul direcţiilor de sănătate publică implicat în activităţi de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră şi care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19, precum şi cel care desfăşoară activităţi specifice de inspecţie sanitară, în spaţiile în care a existat cel puţin un caz confirmat cu infecţie SARS-CoV-2;

– personalul din reţeaua de medicină legală implicat în manipularea şi efectuarea necropsiilor pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie şi histopatologie care efectuează analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19;

– personalului din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare direct implicate în activităţi de testare şi diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

–  personalului militar şi civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale care execută activităţi similare celor prevăzute la lit. a)-e);

– tututor persoanelor din categoriile sus menționate, care în urma desfăşurării activităţii a fost diagnosticat cu COVID-19.

Lista personalului care beneficiază de stimulent de risc se stabileşte prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare, pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii sau  pentru activitatea desfăşurată în condiţiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Cam atât cu veștile bune pe ziua de azi.

avocat Raluca Colcieri

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *