CEDO. Aplicarea sancţiunii disciplinare unui avocat pentru concluziile formulate în faţa instanţei în apărarea clientului încalcă dreptul la liberă exprimare

În data de 15.12.2015, în cauza Bono c. Franţei, judecătorii de la Strasbourg au stabilit cu unanimitate de voturi că există o încălcare a art. 10 din Convenţie în condiţiile în care un avocat este sancţionat disciplinar pentru concluziile formulate în apărarea clientului său.

În speţă, Curtea a apreciat că aplicarea unui avertisment oral de către instanţă este suficient pentru sancţionarea unui avocat care a formulat concluzii agresive şi critice la adresa judecătorilor pentru modalitatea în care aceştia au înţeles să înfăptuiască actul de justiţie. S-a arătat în acelaşi context că aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru exprimarea unei opinii trebuie privită cu şi mai multă reticienţă şi atenţie în situaţia în care sancţiunea este aplicată împotriva unui avocat care are obligaţia de a-şi apăra interesele clienţilor şi pe cale de consecinţă, de a formula toate apărările pe care acesta le consideră necesare şi pertinente.

 

Sursa: http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-159213”]}