Activităţile sportive pe durata stării de alertă. Principalele măsuri şi obligaţii impuse în vederea reducerii riscului de contaminare cu noul coronavirus

Activităţile sportive pe durata stării de alertă. Principalele măsuri şi obligaţii impuse în vederea reducerii riscului de contaminare cu noul coronavirus

Odată cu trecerea la starea de alertă, s-a decis de către instituţile abilitate ale statului ca activităţile sportive să fie reluate, atât la nivelul sporturilor practicate în mod individual, cât şi la nivelul celor de echipă. Cu toate acestea, ţinând cont că riscul de contaminare al persoanelor este mult mai ridicat în acest domeniu comparativ cu alte activităţi, la nivel naţional au fost reglementate o serie de măsuri specifice pentru a reduce posibilitatea răspândirii virusului Sars-CoV-2.

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive se realizează în condiţii stricte, reglementate atât la nivel general prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cât şi în concret prin Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului din 13.05.2020 privind aprobarea regulamentului privind condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum şi regulamentul privind condiţiile a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber (Ordin nr. 565/806/13.05.2020).

I. Legea nr. 55/2020

Potrivit art. 43 din lege, pe durata stării de alertă, activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor sportive (cantonamente, antrenamente şi competiţii), precum şi accesul la bazele sportive sau spaţiile în care se desfăşoară activităţi sportive se vor desfăşura în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, pe baza hotărârii CNSSU, ordin ce va fi analizat în cadrul prezentului articol.

Dispoziţiile Legii privesc şi unele măsuri destinate simplilor cetăţeni în vederea desfăşurării activităţilor sportive în aer liber. În acest sens, cu acordul CNSSU, se impune autorităţilor locale obligaţia de a permite accesul persoanelor în parcurile localităţilor şi pe terenurile de sport ale instituţiilor aflate în administrare. Desigur, desfăşurarea antrenamentelor se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în Ordinele indicate anterior, acesta cuprinzând dispoziţii specifice aplicabile inclusiv acestor tipuri de persoane.

Pe lângă prevederi legate de protecţia sportivilor împotriva contaminării cu noul tip de coronavirus, art. 43 alin. (2) din Lege cuprinde o dispoziţie foarte importantă din perspectiva posibilităţii de finanţare a structurilor sportive pe durata stării de alertă, atât pentru cheltuieli ocazionate de funcţionarea acestora, cât şi pentru plata salariilor persoanelor care funcţionează în cadrul entităţii.

Astfel, se prevede că „pe durata stării de alertă, în scopul susţinerii structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărârea consiliului local şi/sau judeţean, după caz, diverse forme de sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare sau de natură salarială ale structurilor sportive care îşi au sediul pe raza administrativ-teritorială ale acestora. În cazul acestor forme de sprijin, pe durata stării de alertă, nu sunt aplicabile prevederile legale privind ajutorul de stat şi prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare”.

II. Ordinul comun al Min. Tineretului şi Sportului şi al Min. Sănătăţii nr. 549/736/04.05.2020

Cu titlu introductiv, se impune a se preciza că odată cu intrarea în vigoare a acestui ordin, a fost abrogat Ordinul comun al ministerului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 549/736/04.05.2020 privind aprobarea Recomandărilor necesar a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente.

Separat de această chestiune, Ordinul conţine instrucţiuni specifice atât pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente, cât şi pentru cele individuale care se practică în aer liber.

A. Condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente organizate

1. Măsuri cu caracter general:

  • Fiecare structură sportivă va desemna o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării regulilor şi protocoalelor stabilite de autorităţi.
  • Va fi stabilită o listă a personalului a cărei prezenţă este absolut necesară pentru pregătirea şi derularea sesiunilor de antrenament şi activităţilor suport.
  • Fiecare echipă sau lot sportiv va folosi o bază proprie de cantonament sau o locaţie în uz exclusiv.
  • Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin ordin.
  • Medicul echipei sau lotului sportiv va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe tot parcursul întregului proces.

Având în vedere nivelul de risc privind posibilitatea de contaminare cu virusul Sars-Cov-2, pentru individualizarea persoanelor din perspectiva nivelului de risc, prin Ordin s-a decis împărţirea persoanelor în 3 categorii de risc, respectiv persoane care necesită măsuri crescute de protecţie (A), persoane care necesită măsurii medii de protecţie (B), respectiv persoane care necesită măsuri reduse de protecţie (C).

A. Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecţie crescută (sportivi, antrenori, alte categorii de persoane precum medicii şi terapeuţii)
· Înaintea reluării antrenamentelor, sportivii şi fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive va sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu, împreună cu toate persoanele care locuiesc în acel domiciliu.
· La ieşirea din izolare, persoanele vor fi testate din nou pentru COVID-19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice să fie admise să intre în bazele de cantonament desemnate.
· În cazul necesităţii reluării imediate a antrenamentelor, sportivii şi fiecare persoană absolut necesară pregătirii sportive vor fi testate RT-PCR pentru COVID-19 şi examinate de trei ori (la intrarea în baza de cantonament, în ziua a 7-a şi în ziua a 14-a), fără a părăsi în această perioadă incinta; pe tot parcursul acestei perioade, antrenamentele se vor desfăşura individual/în grupuri de cel mult patru persoane, care nu îşi vor schimba componenţa pe parcursul celor 14 zile.
· Triajul epidemiologic, la intrarea în cantonament şi zilnic, se va realiza de către medicul structurii sportive/medic angajat pe perioada epidemiei.
· Grupurile de antrenament nu se schimbă şi nu interacţionează între ele decât online până în faza antrenamentelor comune (inclusiv staff-ul).
· În cazul în care una dintre persoane se confruntă cu apariţia simptomatologiei, va fi izolată imediat într-un spaţiu de izolare până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Structura sportivă este obligată să creeze în baza de antrenament/proxima vecinătate două spaţii de izolare de câte o persoană în acest scop.
· Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va realiza cu mijloace de transport proprii sau cu autocare dedicate cu reguli stricte de dezinfectare şi distanţare socială.
B. Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecţie medie (personalul administrativ şi de suport – personalul din bucătării, personalul de curăţenie, magazioner etc.)
· Personalul va fi organizat în două echipe care lucrează în ture de minimum 14 zile consecutive. La intrarea în tură, fiecare membru al personalului administrativ şi de suport va fi supus testării RT-PCR pentru COVID-19 şi examinării medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice urmează să fie admise să intre în tură.
· Accesul în cantonament este strict limitat membrilor echipei, personalului de antrenament şi unui număr minim de personal auxiliar care să efectueze curăţenia, dezinfecţia şi alte sarcini de natură logistică.
· Personalul administrativ şi de suport va sosi în locaţiile stabilite înaintea grupurilor de sportivi pentru realizarea activităţilor necesare.
· Triajul epidemiologic se va realiza zilnic, la intrarea în tură, de către medicul structurii sportive sau un medic angajat.
· Structura sportivă va asigura personalului echipamentele necesare de protecţie (mănuşi şi mască în mod obligatoriu) pe toată perioada turei.
C. Măsuri care se aplică persoanelor care necesită protecţie scăzută (personalul de securitate şi pază)
· Persoanele din această categorie nu vor avea acces în baza de antrenament.
· Persoanele vor beneficia de echipament de protecţie individual şi va fi supus zilnic procesului de monitorizare şi triaj epidemiologic.

2. Zona de antrenament:

– structurile sportive vor stabili locaţiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament, în interiorul bazelor de cantonament sau în proximitatea acestora;

– transportul sportivilor către această zonă se va realiza cu autocarul, cu respectarea măsurilor de dezinfectare şi distanţare socială (fiecare persoană va avea în lateral, în faţă şi în spate un rând de scaune goale). 

– vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie, atât pentru zonele şi locaţiile utilizate, cât şi pentru materialele şi obiectele folosite de persoanele din baza de cantonament; echipamentele vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament;

– va fi dotată cu dezinfectant pentru mâini, în locuri vizibile; – de fiecare dată când este posibil, activitatea sportivă se va desfăşura în aer liber şi nu în sală (se va asigura o bună ventilaţie a tuturor locaţiilor în cazul activităţilor în sală). 

3. Zona vestiarului:

– prezenţa membrilor personalului trebuie să fie limitată pe cât posibil;

– în primele 14 zile de cantonament, utilizarea vestiarelor de către sportivi şi personalul tehnic este interzisă; după această perioadă, utilizarea vestiarului se va realiza cu respectarea principiilor de distanţare socială;

– după fiecare utilizare, se va acorda o atenţie particulară curăţării şi dezinfecţiei;

– hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasaţi în coşuri aflate la o distanţă cât mai mare de zonă şi care să fie marcate vizibil cu inscripţia „obiecte pentru dezinfecţie”.

4. Zona medicală şi zona de refacere:

– vor fi limitate la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale;

– materialele sanitare vor fi schimbate după fiecare sportiv;

– sauna este interzisă.

B. Condiţiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber.

Este permisă desfăşurarea activităţilor care se pot desfăşura individual, în grupuri de maxim 3 persoane şi în aer liber în cazul următoarelor sporturi şi cu următoarele reguli: 

– aeronautică: doar activităţile care se pot practica individual, în condiţii de siguranţă;

– atletism: cu o distanţă minimă între sportivi de minimum 10 metri;

– automobilism sportiv: în interiorul automobilului va fi prezentă o singură persoană;

– caiac, canotaj şi yachting: doar probele care presupun prezenţa unei singure persoane în ambarcaţiune şi o distanţă între ambarcaţiuni de minim 6 metri;

– ciclism, echitaţie, schi biatlon: distanţa între sportivi va fi de minim 10 metri;

– tenis:

  • doar proba de simplu;
  • pe un teren este permis accesul a cel mult trei participanţi (2 jucători şi 1 antrenor/medic etc);
  • fără prezenţa copiilor de mingi;
  • fără schimbarea terenurilor;
  • în măsura posibilităţilor, fiecare jucător va folosi propriile mingi la serviciu;

Suplimentar, indiferent de sport, vor fi respectate următoarele reguli:

– pe parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanţă de siguranţă de cel puţin 2 metri în perioadele de repaus şi cel puţin 6 metri în perioadele de activitate fizică intensă (inclusiv în perioadele şedinţelor tehnice);

– este interzisă eliminarea salivei în spaţiul de antrenament;

– materialele şi echipamentele sportive trebuie să fie folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet înainte de a trece de la un sportiv la altul;

– materialele sportive vor fi dezinfectate după fiecare utilizare;

– tratamentul de refacere va fi realizat doar în cazul unei nevoi absolute şi doar unei singure persoane în acelaşi moment.

În cazul în care sportul se practică în interiorul unei baze sportive, administratorii acestor baze vor lua următoarele măsuri:

– bazele să fie împrejmuite şi păzite la fiecare punct de acces;

– triajul epidemiologic şi măsurarea temperaturii se va realiza la intrarea în baza sportivă;

– sportivii vor fi trecuţi pe un tabel nominal;

– accesul spectatorilor nu va fi permis;

– vestiarele, duşurile, sălile de fitness etc. vor fi închise;

– fiecare bază va avea asigurată cel puţin o cameră suplimentară (spaţiu de izolare) în cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului simptomatologie specifică COVID-19;

avocat Claudiu Beinşan

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *